Category Archives for Beveg-deg prisen

“Beveg deg”-prisen til “Æksjen” i Kristiansand

Avdeling Vest-Agder skal i dag dele ut “Beveg-deg”-prisen til “Æksjen”. Dette skjer i Kristiansand kl 19.00 i dag.

“Æksjen” er en aktivitetsgruppe for ungdommer som er i drevet av Oddersjaa idrett. Dette er en form for videreføring av idrettskole for barn. “Barna” ble for gamle og måtte slutte, da dukket det opp et behov for de ungdommene
som nå plutselig ikke hadde noe tilbud lenger. Det var da Æksjen oppsto. Her er ungdommene selv med å ønsker aktiviteter, og det er mye rart…
Dette er et aktivitetstilbud som er helt fritt for konkurranseinstinkt, her er det bare æksjen og morro.
Prisen er tildelt “Æksjen” fordi dette ikke bare er et bra fritidstilbud til ungdommen, men også et helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid sett fra et helsefaglig ståsted. Vi tror på at økt fysisk aktivitet er en innfallsport til bedre helse. Det er veldokumentert at både unge og eldre vil ha en positiv helsegevinst av et økt aktivitetsnivå. Det kan derfor være viktig å satse på ungdomstilbudet for å oppfostre en mer aktiv generasjon etter oss.
En del forskning har jo i det siste vist at vi går i den andre retningen…

Ann Kristin Birkeland Aune
Leder , NFF Avd. Vest-Agder

“Beveg deg” prisen for første gang til Frøydis Haugene fra Larvik

Prisutdeler Inger Grimholt i begrunnelsen:
“Frøydis er en ilddsjel som har fått mange mennesker til å trives med å være i aktivitet. Hun legger ting til rette slik at flest mulig for sjansen til å trimme. Blant annet har Frøydis to seniordansgrupper i gang i Stavern og hun har også tatt initiativet til å starte stavganggrupper i Vestfold. På grunn av Frøydis er det nå ti slike grupper i det lille fylket vårt.”

“Beveg deg” – prisen i Troms går til fysioterapeut Anna Rosèn

Både på jobb og i fritiden er Anna er svært opptatt av sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Hun er utdannet fysioterapeut (-93 i Linkjøping) og aerobic-instruktør fra Sverige. Helt siden hun kom fra Sverige til Balsfjord kommune har hun jobbet aktivt sammen med Carina Bjørkeng for å opprettholde og videreutvikle et godt og variert tilbud innen aerobic. Aerobic- og steptreningen på Storsteinnes er blitt en attraktiv møteplass og det kan bli trangt om plassen i idrettshallen. To ganger pr. uke finner spesielt jenter/damer veien hit, og aldersspredningen er stor. Her er det plass til alle uansett forutsetninger.
Som instruktør og organisator er Anna initiativrik, inspirerende, har godt humør, evne til å motivere og ser alltid muligheter i stedet for begrensninger. Hun er opptatt av kvalitet, variasjon og ikke minst at deltakerne skal trives med aktiviteten!

Norsk Fysioterapeutforbund deler ut “Beveg deg” – prisen

For å synliggjøre gode prosjekter og oppmuntre til nye aktiviteter som motiverer til fysisk aktivitet og fremmer god helse, vil NFFs avdelinger og faggrupper lete opp verdige mottakere av NFFs “Beveg deg” – pris.

bevegdegprisbildeBerit Ianssen i styringsgruppen for “Beveg deg” prosjektet viser frem prisen,
tresnitt av billedkunstneren Bjørn Kaaks.
Foto: Espen Mathisen, Fysioterapeuten

”Beveg-Deg” prisen fra NFF avd. Sogn og Fjordane gikk til treningskontakt Aud Kjøs

Prisvinner Aud Kjøs til venstreHer er begrunnelsen:
Prosjektet «Fysisk aktivitet» som behandlingsmetode for personer med både rusproblem og psykiske lidelser, er et svært spennende prosjekt. Tankegangen bak prosjektet kan fysioterapeuter støtte fullt ut.

De fleste av oss vet at det å være i fysisk aktivitet gir oss en bedre helse. Men det gjelder ikke bare den fysiske helsen, også den psykiske helsen blir bedre ved være i fysisk aktivitet. Jeg siterer fra informasjonsbrosjyren om prosjektet:

God fysisk helse fører til god psykisk helse. Fysisk aktivitet gir positive effekter som:

– Mindre angst og depresjon
– Demper abstinens
– Gir bedre selvbilde og selvtillit
– Økt følelse av mestring
– Bedre sosial funksjon
– Bedre livskvalitet»

Treningskontakter har en viktig rolle i prosjektet, disse er med brukerne på forskjellige former for trening, tilpasset den enkelte bruker og i nærmiljøet til brukeren. Disse treningskontakter er vanlige mennesker med interesse for aktivitet, trening og friluftsliv som har gått på kurs om rusproblematikk, psykiatri og treningsveiledning.

En av disse treningskontakter vil nå, som en representant for prosjektet, motta ”Beveg-Deg”- prisen fra Norsk Fysioterapeut Forbund. Prisen tildeles enkeltmennesker eller grupper for deres innsats for å få mennesker i økt grad av fysisk aktivitet, om det er på arbeidsplassen eller på fritiden. Beveg Deg prosjektet fokuserer på viktigheten av å være i fysisk aktivitet i hverdagen vår og hvor godt det gjør for helsa.

Treningskontakten Aud Kjøs har en klient som hun svømmer to ganger i uken sammen med. Bare på den korte tiden dette har foregått, har det hatt en enorm effekt på den sosiale situasjonen til klienten. Rusbruken har gått ned og klienten er i bedre humør. Det har også hatt stor effekt på behandlingsopplegget som klienten har på psykiatrisk klinikk. Jeg håper og tror at denne positive utviklingen skjer hos flere av klientene som deltar i prosjektet ”fysisk aktivitet”.

Vi i NFF vil med utdelingen av denne prisen, sette fokus på det flotte arbeidet alle treningskontakter gjør og håper det kan motivere flere til å ta på seg denne rollen slik at det kommer enda flere personer med rusproblem og psykiske lidelser til gode.

For NFF avdeling Sogn og Fjordane,
Grytsje Kooistra, avdelingsleder.

Beveg-deg prisen i Hordaland 2003

Gikk til ”Fysioterapien og helsestasjonen i Ullensvang Herad” for prosjektet ”Bassengtrening som førebyggjande tiltak”. Prisen ble delt ut på medlemsmøtet i november til to av de impliserte i prosjektet, sjefsfysioterapeut Katja Ericsson og kommunefysioterapeut Terje Askeland.

basseng-150

Selve tiltaket er rettet inn mot gruppen over 18 år, begge kjønn, men separate grupper. Treningen foregår en gang i uken, ca. en time. I tillegg er det satt av en halv time før og etter trening for de som ønsker råd og veiledning fra instruktørene, eller de som bare vil svømme. Formålet med tiltaket er å forebygge utvikling av hjerte- kar- sykdommer, belastningslidelser og leddplager og gjøre folk bevisste på hva det selv kan gjøre for å få en god helse. Prosjektet er nå gått over til å bli et fast tilbud vår og høst og det spesielle med arbeidet som er gjort er at det er blitt mer brukerstyrt ved at deltakere er lært opp til å lede bassenggruppe, og etter hvert har gått over i instruktørrolle.
Avdeling Hordaland får anledning til å dele ut en ny pris i 2004 og oppfordrer kollegaer til å sette gode ideer ut i praksis.

“Beveg deg” – prisen til rektor Knut Solhaug og lærer Håkon Lihagen ved Søndre Land ungdomsskole

sondreland-150Rektor Knut Solhaug og lærer Håkon Lihagen ved Søndre Land ungdomsskole har gjort en prisverdig innsats.

Følgende ble sagt ved overrekkelsen: Først vil jeg få takke arrangørene av aktivitets-seminaret for at Norsk Fysioterapeutforbund, avd. Oppland får slippe til her for å dele ut beveg-deg – prisen 2003.
En bedre og mer passende anledning for å dele ut denne prisen, måtte man lete lenge etter, tror jeg. Nå har jeg hørt rykter om at prisvinnerne sjøl – kanskje i all sin beskjedenhet – gjerne ville hatt en markering helt lokalt. Men vi i NFF avdelingsstyre mente at deres innsats var vel verd å trekkes ut i offentligheten, fram i lyset, gjerne som et eksempel til etterfølgelse. Slik opplever vi dette seminaret som en god møteplass for alliansen skole-helsevesen. En allianse som er helt nødvendig i arbeidet for å ta vare på barnas bevegelseslyst og –glede og for å gjenreise denne lysten og gleden hos dem som har mistet den et sted langs livsvegen. Bevegelse er i seg sjøl et middel som forebygger og reparerer skader og sykdommer. Bevegelse er svaret på hvordan stoppe den truende fedme-epidemien, blir det sagt.

Bevegelse blir vektlagt som noe man bedriver for å unngå ubehag. Men jeg ønsker også, og egentlig enda sterkere, å legge vekt på bevegelses-GLEDEN.
For gleden: ved siden av at den virker motiverende for enda mer fysisk aktivitet, virker jo gleden i seg sjøl forebyggende, lindrende, helbredende.
For å oppnå dette at hver og en skal finne en form for fysisk aktivitet som gir ham eller henne glede, er det sjølsagt viktig at det foreligger et visst variert tilbud av slike aktiviteter. Kanskje må vi også settes under et visst press for å komme dit hen at bevegelse gir glede – dersom vi er en av dem som har glemt det. Fysisk aktivitet gir mer glede når du har fått opp kondisjonen eller de tekniske ferdighetene etter noen ukers jevnlig trening.

Egen helse er eget ansvar, sier Dagfinn Høybråten. Praktisk kunnskap om hvordan er en klar forutsetning for å ta dette ansvaret. Kunnskap om variert kroppsbruk og bevegelsesaktivitet er en svært viktig del av grunnlaget for sjølstendige valg på dette området.
Vi som er foreldre har en klar oppgave her. Det har også skolen. Skolen er den autoriserte læringsarenaen, det har vel kommet klart fram ved middagsbordet i de fleste hematter, tenker jeg. ”Læreren har sagt og dermed basta”, er nok en holdning som sitter relativt dypt i de fleste skoleelever et godt stykke oppover i klassene. Da blir det viktig hva læreren har sagt – og gjort – også mht til fysisk aktivitet.

I dette arbeidet ønsker sjølsagt helsevesenet, ikke minst fysioterapeutene, å være samarbeidspartnere. Rektor Knut Solhaug og lærer Håkon Lihagen ved Søndre Land ungdomsskole har gjort en prisverdig innsats på dette området. Dere har stått i spissen og vært pådrivere for ”lea-seg”-prosjektet. Gjennom ”lea-seg-prosjektet” er det blitt satt fokus på fysisk aktivitet i skolen på en meget positiv måte. Vi har lest om det i avisa og vi har fått meget innstendige oppfordringer om å dele ut beveg-deg-prisen nettopp til dere. Skolen, rektor, lærerne har investert undervisningstid og ressurser for å få elevene til å bevege seg mer – oftere.
Dere mente kanskje at det var skolen som skulle ha prisen. Vi forstår at en slik snuoperasjon ikke lar seg gjøre uten at det er grobunn for den i miljøet der den skal foregå. Vi ønsker likevel å fokusere på deres personlige innsats fordi det faktisk er slik at den betyr noe for mange mennesker rundt dere og fordi vi vil gi en beskjed til andre ildsjeler: stå på ! det nytter!
Dere skal få fortelle mer om sjølve innholdet i prosjektet sjøl.
Selvfølgelig og heldigvis fins det andre kandidater. Vi har fått gledelige rapporter om åpen idrettshall i Dovre, aktivitetsdag for unger med funksjonshemminger i Hafjell, andre skoler i alle deler av fylket som tenker, planlegger, er i gang med prosjekter som ligner på deres ”lea-seg”.
Vi er glade for at det fins mange verdige kandidater til denne prisen.
Nå er det med glede jeg ber dere to om å lea dere fram for å ta imot en liten symbolsk takk for innsatsen dere legger ned i prosjektet.

Flytoget- en bedrift i bevegelse

flytoget-150Prisen ble delt ut på Flytogets arrangement på kulturstedet “Blå” i Oslo. Generalsekretær i Norsk Fysioterapeut-forbund Lene Rønning-Arnesen berømmet ved overrekkelsen Flytoget for å ha gjort en kjempeinnsats for å inspirere de ansatte til å ivareta egen helse ikke minst gjennom slagordet “Aktivitet gir overskudd”.
Mer enn 135 medarbeidere har deltatt i “Flytogbevegelsen – 19 minutter er nok”. Det vil si at omlag halvparten av alle ansatte har gjort en innsats for å komme i bedre form i kampanjen som har pågått i 14 uker. Det har med energi og iver vært ført loggbøker over treningsmengder.
Flytoget tenker langsiktig og vil følge opp suksesskampanjen med nye aktiviteter til høsten. Klikk på bildet for større gjengivelse

”Beveg deg”- prisen til Gudrun Øvreberg

Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi har delt ut BEVEG DEG prisen til fysioterapeut Gudrun Øvreberg fra Harstad. Dette ble markert på faggruppens årsmøteseminar på Ullevål Universitetssykehus 27. –28. mars. Dessverre hadde ikke prismottakeren anledning til å være til stede selv, men prisen ble formidlet videre av faggruppens ny leder Merethe Ytterstad som også bor i Harstad.
Gudrun Øvreberg har arbeidet som psykomotoriker med eget institutt i Harstad siden begynnelsen av 70-tallet. Hun er fremdeles meget aktiv i en alder av 66 år og jobber nå i gruppepraksis i tillegg til at hun har et eget trimlokale for gruppene sine.
Hun begynte tidlig å kombinere benke- og gruppebehandling med filosofien om at folk måtte bidra til egen helse ved å være fysisk aktive. For 20 år siden ble hun kontaktet av LHL, og det ble laget en video som viste trening av 3 dårlige lungepasienter, et prosjekt på Feiringklinikken.
Deretter laget hun 3 videoer som het ”Bevcg deg selv”- (rød, blå og gul.) Hun holdt en rekke NFF kurs i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi, de het ”Trim og Avpenning”, men har nå skifte navn til ”Bevegelse og Bevisstgjøring”. Hun har lager to videoer til om dette. Hun har undervist på medisinerstudiet i Tromsø siden det startet for 25 år siden, 4. og 6. studieår. Tema har vært psykomotorisk fysioterapi, men det har ført til at legene derfra har mye mer kunnskap og er mer positive til fysioterapifaget generelt.
Gudrun er ellers en særdeles positiv person med stor arbeidskapasitet og godt humør. Hun har gledet mange mennesker med sine bevegelsesgrupper og har vært raus med å dele sine kunnskaper med kolleger.
Det er neppe noen som fortjener denne prisen mer enn henne.

Beveg-deg prisen til Fysak i Nordland
Fylkesordfører Jon Tørset tok i mot prisen og så ble det ti minutters pausetrim i salen med alle de 53 representantene i bevegelse.