Category Archives for Et mer inkluderende arbeidsliv

Om prosjektet “Et mer inkluderende arbeidsliv”

Den 3. oktober 2001 inngikk sosialministeren og arbeids- og administrasjonsministeren, på vegne av regjeringen, en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet (LO, NHO, YS, HSH, KS, staten ved AAD og Akademikerne). Avtalen er inngått for en prøveperiode på vel fire år, fra 03.10.01 til 31.12.05.
I etterkant har 20 andre organisasjoner sluttet seg til avtalen. NFF er en av disse organisasjonene.

Sykmeldt – eller redd for å bli det?

Da kan du henvende deg til trygdekontoret i kommunen og be om at en fysioterapeut ser på arbeidsplassen din!

Arbeidsplassvurdering av fysioterapeut
Formålet med ordningen, som er kommet i stand etter et samarbeid mellom Rikstrygdeverket og Norsk Fysioterapeutforbund, er å få sykmeldte raskere tilbake i jobb ved å se på hvilke endringer på arbeidsplassen som skal til for at vedkommende skal kunne fungere. Ordningen er et tilbud både til den sykmeldte selv og til arbeidsgiver. Fra 1. januar 2001 har trygdeetaten anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg slike oppdrag.
Ordningen gjelder bedrifter som ikke er tilknyttet bedriftshelsetjeneste eller HMS-ordning. NFF har forhandlet fram en fast timepris på 467 kroner for denne typen oppdrag.

Kompetanse
Fysioterapeuter som skal gjøre arbeidsplassvurderinger, må ha nødvendig kompetanse, og skolering skjer i regi av NFF.
Fysioterapeuten må være registrert hos Fylkestrygdekontoret for å få oppdrag fra trygden. Tilbudet om arbeidsplassvurdering gjelder alle sykmeldte. Sandman-utvalgets innstilling avslørte at gruppen av pasienter med diagnosen muskel-skjelettlidelser er den største blant langtidssykmeldte. Det er også denne diagnosen som oftest ender i uføretrygding. For denne gruppen vil det ha stor betydning å få tilrettelegging av arbeidsplassen for å kunne komme tilbake i arbeid og forebygge senere fravær.

69 fysioterapeuter fordelt over hele landet påtar seg i dag oppdrag for trygdeetaten.