OFFENTLIG POLITIKK FOR FYSISK AKTIVITET

Evaluering av Nordland fylkeskommune sitt mangeårige utviklingsarbeid på feltet fysisk aktivitet og naturopplevingar.

Nordland fylkeskommune har som eit supplement til statlig og frivillig idrettspolitikk, definert ein eigen politikk for fysisk aktivitet og naturopplevingar. Plandokument og fleire vedtak i fylkestinget har bidratt til ei tydelig politisk forankring. Utviklingsarbeidet har gått føre seg i meir enn 10 år. Denne evalueringa rettar i særlig grad merksemda mot siste fase i utviklingsarbeidet; prosjektet ”Vidareutvikling av offentlig idrettspolitikk” som har gått føre seg i tidsrommet 1998-2003. Utvikling av strategiar for å gje flest mulig menneske tilbod om fysisk aktivitet og naturopplevingar, er det heilt sentrale målet i prosjektet.

Dorothy Perez

About the Author

Dorothy Perez