Skapt for bevegelse!

Allerede for 2400 år siden skrev legekunstens far, Hippokrates: «Det er ikke nok å spise for å holde mennesket friskt, det må også mosjonere. For på tross av at mat og mosjon har motsatte kvaliteter, arbeider de sammen for å fremme helse».
Les artikler i vårt nettsted fra fysioterapeut ved Roald Bahr, professor dr.med, Norsk Idrettshøyskole , nestleder i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Sykmeldt – eller redd for å bli det?

Da kan du henvende deg til trygdekontoret i kommunen og be om at en fysioterapeut ser på arbeidsplassen din!

Arbeidsplassvurdering av fysioterapeut
Formålet med ordningen, som er kommet i stand etter et samarbeid mellom Rikstrygdeverket og Norsk Fysioterapeutforbund, er å få sykmeldte raskere tilbake i jobb ved å se på hvilke endringer på arbeidsplassen som skal til for at vedkommende skal kunne fungere. Ordningen er et tilbud både til den sykmeldte selv og til arbeidsgiver. Fra 1. januar 2001 har trygdeetaten anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg slike oppdrag.
Ordningen gjelder bedrifter som ikke er tilknyttet bedriftshelsetjeneste eller HMS-ordning. NFF har forhandlet fram en fast timepris på 467 kroner for denne typen oppdrag.

Kompetanse
Fysioterapeuter som skal gjøre arbeidsplassvurderinger, må ha nødvendig kompetanse, og skolering skjer i regi av NFF.
Fysioterapeuten må være registrert hos Fylkestrygdekontoret for å få oppdrag fra trygden. Tilbudet om arbeidsplassvurdering gjelder alle sykmeldte. Sandman-utvalgets innstilling avslørte at gruppen av pasienter med diagnosen muskel-skjelettlidelser er den største blant langtidssykmeldte. Det er også denne diagnosen som oftest ender i uføretrygding. For denne gruppen vil det ha stor betydning å få tilrettelegging av arbeidsplassen for å kunne komme tilbake i arbeid og forebygge senere fravær.

69 fysioterapeuter fordelt over hele landet påtar seg i dag oppdrag for trygdeetaten.

 

“Beveg deg”-prisen til “Æksjen” i Kristiansand

Avdeling Vest-Agder skal i dag dele ut “Beveg-deg”-prisen til “Æksjen”. Dette skjer i Kristiansand kl 19.00 i dag.

“Æksjen” er en aktivitetsgruppe for ungdommer som er i drevet av Oddersjaa idrett. Dette er en form for videreføring av idrettskole for barn. “Barna” ble for gamle og måtte slutte, da dukket det opp et behov for de ungdommene
som nå plutselig ikke hadde noe tilbud lenger. Det var da Æksjen oppsto. Her er ungdommene selv med å ønsker aktiviteter, og det er mye rart…
Dette er et aktivitetstilbud som er helt fritt for konkurranseinstinkt, her er det bare æksjen og morro.
Prisen er tildelt “Æksjen” fordi dette ikke bare er et bra fritidstilbud til ungdommen, men også et helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid sett fra et helsefaglig ståsted. Vi tror på at økt fysisk aktivitet er en innfallsport til bedre helse. Det er veldokumentert at både unge og eldre vil ha en positiv helsegevinst av et økt aktivitetsnivå. Det kan derfor være viktig å satse på ungdomstilbudet for å oppfostre en mer aktiv generasjon etter oss.
En del forskning har jo i det siste vist at vi går i den andre retningen…

Ann Kristin Birkeland Aune
Leder , NFF Avd. Vest-Agder

“Beveg deg” prisen for første gang til Frøydis Haugene fra Larvik

Prisutdeler Inger Grimholt i begrunnelsen:
“Frøydis er en ilddsjel som har fått mange mennesker til å trives med å være i aktivitet. Hun legger ting til rette slik at flest mulig for sjansen til å trimme. Blant annet har Frøydis to seniordansgrupper i gang i Stavern og hun har også tatt initiativet til å starte stavganggrupper i Vestfold. På grunn av Frøydis er det nå ti slike grupper i det lille fylket vårt.”

“Beveg deg” – prisen i Troms går til fysioterapeut Anna Rosèn

Både på jobb og i fritiden er Anna er svært opptatt av sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Hun er utdannet fysioterapeut (-93 i Linkjøping) og aerobic-instruktør fra Sverige. Helt siden hun kom fra Sverige til Balsfjord kommune har hun jobbet aktivt sammen med Carina Bjørkeng for å opprettholde og videreutvikle et godt og variert tilbud innen aerobic. Aerobic- og steptreningen på Storsteinnes er blitt en attraktiv møteplass og det kan bli trangt om plassen i idrettshallen. To ganger pr. uke finner spesielt jenter/damer veien hit, og aldersspredningen er stor. Her er det plass til alle uansett forutsetninger.
Som instruktør og organisator er Anna initiativrik, inspirerende, har godt humør, evne til å motivere og ser alltid muligheter i stedet for begrensninger. Hun er opptatt av kvalitet, variasjon og ikke minst at deltakerne skal trives med aktiviteten!

Bevegelse i nærmiljøet

dialog-2005-450

Her finner du et verktøy som du kan bruke når du skal arrangere møte eller holde foredrag om fysisk aktivitet for ulike målgrupper i lokalmiljøet.

Å legge til rette
e8“Bevegelse i nærmiljøet” er et forslag til hvordan fysioterapeuter kan ta initiativ og motivere til økt fysisk aktivitet blant barn, unge ogeldre. Forslaget er et av tiltakene knyttet til NFFs beveg-deg-prosjekt 2002-2004. Prosjektet et hovedelement i forbundets strategi for å synliggjøre fysioterapeuters innsats innen helsefremmende og sykdomsforebyggende virksomhet.

Folkehelse
e3Folkehelse er et omfattende begrep. Mange aktører er aktive med det formål å bedre folkehelsen, og det er nødvendig at de ulike profesjonene klargjør sin styrke og hva de særlig kan bidra med. For oss fysioterapeuter er det naturlig å tenke fysisk aktivitet og bevegelse både på individplan og i grupper og også hvordan vi med vår kunnskap og kompetanse kan påvirke beslutningstakere og andre fagpersoner til å tilrettelegge for lystbetont fysisk utfoldelse.

Forbundets samfunnsengasjement står sentralt i utviklingen av beveg-deg-prosjektet.

e10 e4 e1

allrekke-eldre-600

Jo tidligere, jo bedre
Forskningsresultater tyder på at jo tidligere vi utvikler gode levevaner, jo mindre utsatt er vi for å rammes av plager og lidelser som voksne. Det er vel dokumentert at bl.a. regelmessig fysisk aktivitet gir helsegevinst når det gjelder både fysisk og psykisk helse.

Å legge til rette
bu5Med verktøyet Bevegelse i nærmiljøet ønsker NFF å bistå medlemmer med å legge til rette for bevegelsesopplevelser som kan gi grunnlag for gode vaner hos befolkningen i lokalmiljøet. Verktøyet er et av tiltakene knyttet til NFFs beveg-deg-prosjekt. Prosjektet er et hovedelement i forbundets innsats for folkehelsen og for å tydeliggjøre hva fysioterapeuter kan bidra med. Beveg-deg-prosjektets ”oppmuntringshefte” til barn og foreldre inspirerer til fellesskap, fantasi, gode vaner, lek og lyst. Heftet er distribuert i flere tusen eksemplarer.

Folkehelse 
bu3Folkehelse er et omfattende begrep. Mange aktører er aktive med det formål å bedre folkehelsen. Det er derfor nødvendig at de ulike profesjonene klargjør sin styrke og hva de særlig kan bidra med. Som fysioterapeuter sitter vi inne med kunnskap og kompetanse om hva som er godt for kroppen. Det er viktig at denne kunnskapen kommer barn og unge til gode. Det ligger derfor en utfordring i å utvikle et godt samarbeid med andre aktører som arbeider for lystbetont fysisk utfoldelse. 

eldre-barn-600

Fagstoffet er utviklet i samarbeide med Birgit Eika, spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og musikkpedagog og Åse Christine Myklebost, spesialist i geronto- /geriatrisk fysioterapi.

Dans i 100 – Helse i hver swing

Det swinger i Kristiansand
dans-15022.-24. oktober.
Dans i 100 er en festival som kombinerer en faglig vinkel med danseglede i praksis. Her kan man lære om stive nordmenn og rytmiske afrikanere, om late barn, musikk og bevegelse, kommunikasjon og kroppsspråk i mange spennende foredrag!  Man kan høre Jon-Roar Bjørkvold: ”Jeg danser, altså lever jeg”. Det blir en berikelse for livet! Man får prøve seg på salsa, tango, magedans, folkedans, swing, line dance, disco mm., se et energisk og fargerikt danseshow og bli med på dansefest med live danseglede.

Dans i 100 er et lærested for helsepersonell, pedagoger og idrettsfolk som ønsker å bruke dans i sitt daglige arbeide med elever, klienter, pasienter eller idrettsutøvere, og til inspirasjon for danseglade fra hele Skagerrak. Det ønskes velkommen til faglig påfyll og glad  festivalstemning.