Rusmisbruk og fysisk aktivitet

Et prosjekt ved Riisby behandlingssenter.
Riisby behandlingssenter er en behandlings-institusjon for rusmisbrukere. Senteret har to avdelinger i henholdvis Nordre og Søndre Land og har drevet behandling av rusmiddel-misbrukere siden 1960. Riisby behandlings-senter er en meget aktiv institusjon og vektlegger stor grad av fysisk aktivitet i behandlingsopplegget. Riisby behandlings-senter har pr. i dag fysioterapeuter i til sammen 1,6 stillinger.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet SEF

SEF er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår ernæring, fysisk aktivitet og helse. Hovedoppgaven er å gi faglige råd og vurderinger til offentlige myndigheter, forskningsmiljøer, helse- og sosialtjeneste, skoleverket, arbeidslivet, frivillige organisasjoner, storhusholdninger, matvarebransjen, dagligvarehandelen, media og forbrukerne.

Frisklivssentralen på Modum

“At antall deltagere pr uke har økt fra ca 30 i 1996 til ca 350 i 1998 er et tegn på at vi har lykkes i å skape større interesse og mulighet for fysisk aktivitet for målgrupper som har behov for det.”

“Beveg deg” – prisen til rektor Knut Solhaug og lærer Håkon Lihagen ved Søndre Land ungdomsskole

sondreland-150Rektor Knut Solhaug og lærer Håkon Lihagen ved Søndre Land ungdomsskole har gjort en prisverdig innsats.

Følgende ble sagt ved overrekkelsen: Først vil jeg få takke arrangørene av aktivitets-seminaret for at Norsk Fysioterapeutforbund, avd. Oppland får slippe til her for å dele ut beveg-deg – prisen 2003.
En bedre og mer passende anledning for å dele ut denne prisen, måtte man lete lenge etter, tror jeg. Nå har jeg hørt rykter om at prisvinnerne sjøl – kanskje i all sin beskjedenhet – gjerne ville hatt en markering helt lokalt. Men vi i NFF avdelingsstyre mente at deres innsats var vel verd å trekkes ut i offentligheten, fram i lyset, gjerne som et eksempel til etterfølgelse. Slik opplever vi dette seminaret som en god møteplass for alliansen skole-helsevesen. En allianse som er helt nødvendig i arbeidet for å ta vare på barnas bevegelseslyst og –glede og for å gjenreise denne lysten og gleden hos dem som har mistet den et sted langs livsvegen. Bevegelse er i seg sjøl et middel som forebygger og reparerer skader og sykdommer. Bevegelse er svaret på hvordan stoppe den truende fedme-epidemien, blir det sagt.

Bevegelse blir vektlagt som noe man bedriver for å unngå ubehag. Men jeg ønsker også, og egentlig enda sterkere, å legge vekt på bevegelses-GLEDEN.
For gleden: ved siden av at den virker motiverende for enda mer fysisk aktivitet, virker jo gleden i seg sjøl forebyggende, lindrende, helbredende.
For å oppnå dette at hver og en skal finne en form for fysisk aktivitet som gir ham eller henne glede, er det sjølsagt viktig at det foreligger et visst variert tilbud av slike aktiviteter. Kanskje må vi også settes under et visst press for å komme dit hen at bevegelse gir glede – dersom vi er en av dem som har glemt det. Fysisk aktivitet gir mer glede når du har fått opp kondisjonen eller de tekniske ferdighetene etter noen ukers jevnlig trening.

Egen helse er eget ansvar, sier Dagfinn Høybråten. Praktisk kunnskap om hvordan er en klar forutsetning for å ta dette ansvaret. Kunnskap om variert kroppsbruk og bevegelsesaktivitet er en svært viktig del av grunnlaget for sjølstendige valg på dette området.
Vi som er foreldre har en klar oppgave her. Det har også skolen. Skolen er den autoriserte læringsarenaen, det har vel kommet klart fram ved middagsbordet i de fleste hematter, tenker jeg. ”Læreren har sagt og dermed basta”, er nok en holdning som sitter relativt dypt i de fleste skoleelever et godt stykke oppover i klassene. Da blir det viktig hva læreren har sagt – og gjort – også mht til fysisk aktivitet.

I dette arbeidet ønsker sjølsagt helsevesenet, ikke minst fysioterapeutene, å være samarbeidspartnere. Rektor Knut Solhaug og lærer Håkon Lihagen ved Søndre Land ungdomsskole har gjort en prisverdig innsats på dette området. Dere har stått i spissen og vært pådrivere for ”lea-seg”-prosjektet. Gjennom ”lea-seg-prosjektet” er det blitt satt fokus på fysisk aktivitet i skolen på en meget positiv måte. Vi har lest om det i avisa og vi har fått meget innstendige oppfordringer om å dele ut beveg-deg-prisen nettopp til dere. Skolen, rektor, lærerne har investert undervisningstid og ressurser for å få elevene til å bevege seg mer – oftere.
Dere mente kanskje at det var skolen som skulle ha prisen. Vi forstår at en slik snuoperasjon ikke lar seg gjøre uten at det er grobunn for den i miljøet der den skal foregå. Vi ønsker likevel å fokusere på deres personlige innsats fordi det faktisk er slik at den betyr noe for mange mennesker rundt dere og fordi vi vil gi en beskjed til andre ildsjeler: stå på ! det nytter!
Dere skal få fortelle mer om sjølve innholdet i prosjektet sjøl.
Selvfølgelig og heldigvis fins det andre kandidater. Vi har fått gledelige rapporter om åpen idrettshall i Dovre, aktivitetsdag for unger med funksjonshemminger i Hafjell, andre skoler i alle deler av fylket som tenker, planlegger, er i gang med prosjekter som ligner på deres ”lea-seg”.
Vi er glade for at det fins mange verdige kandidater til denne prisen.
Nå er det med glede jeg ber dere to om å lea dere fram for å ta imot en liten symbolsk takk for innsatsen dere legger ned i prosjektet.

HEFRES – Europeisk nettverk av helsefremmende skoler

hefreslogo-100Målet er å finne frem til gode metoder for å utvikle trivsels- og miljøskapende tiltak i skolen.
Prosjektet er et samarbeid mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Statens Helsetilsyn og senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL-senteret) ved Universitetet i Bergen.

Flytoget- en bedrift i bevegelse

flytoget-150Prisen ble delt ut på Flytogets arrangement på kulturstedet “Blå” i Oslo. Generalsekretær i Norsk Fysioterapeut-forbund Lene Rønning-Arnesen berømmet ved overrekkelsen Flytoget for å ha gjort en kjempeinnsats for å inspirere de ansatte til å ivareta egen helse ikke minst gjennom slagordet “Aktivitet gir overskudd”.
Mer enn 135 medarbeidere har deltatt i “Flytogbevegelsen – 19 minutter er nok”. Det vil si at omlag halvparten av alle ansatte har gjort en innsats for å komme i bedre form i kampanjen som har pågått i 14 uker. Det har med energi og iver vært ført loggbøker over treningsmengder.
Flytoget tenker langsiktig og vil følge opp suksesskampanjen med nye aktiviteter til høsten. Klikk på bildet for større gjengivelse

”Beveg deg”- prisen til Gudrun Øvreberg

Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi har delt ut BEVEG DEG prisen til fysioterapeut Gudrun Øvreberg fra Harstad. Dette ble markert på faggruppens årsmøteseminar på Ullevål Universitetssykehus 27. –28. mars. Dessverre hadde ikke prismottakeren anledning til å være til stede selv, men prisen ble formidlet videre av faggruppens ny leder Merethe Ytterstad som også bor i Harstad.
Gudrun Øvreberg har arbeidet som psykomotoriker med eget institutt i Harstad siden begynnelsen av 70-tallet. Hun er fremdeles meget aktiv i en alder av 66 år og jobber nå i gruppepraksis i tillegg til at hun har et eget trimlokale for gruppene sine.
Hun begynte tidlig å kombinere benke- og gruppebehandling med filosofien om at folk måtte bidra til egen helse ved å være fysisk aktive. For 20 år siden ble hun kontaktet av LHL, og det ble laget en video som viste trening av 3 dårlige lungepasienter, et prosjekt på Feiringklinikken.
Deretter laget hun 3 videoer som het ”Bevcg deg selv”- (rød, blå og gul.) Hun holdt en rekke NFF kurs i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi, de het ”Trim og Avpenning”, men har nå skifte navn til ”Bevegelse og Bevisstgjøring”. Hun har lager to videoer til om dette. Hun har undervist på medisinerstudiet i Tromsø siden det startet for 25 år siden, 4. og 6. studieår. Tema har vært psykomotorisk fysioterapi, men det har ført til at legene derfra har mye mer kunnskap og er mer positive til fysioterapifaget generelt.
Gudrun er ellers en særdeles positiv person med stor arbeidskapasitet og godt humør. Hun har gledet mange mennesker med sine bevegelsesgrupper og har vært raus med å dele sine kunnskaper med kolleger.
Det er neppe noen som fortjener denne prisen mer enn henne.

Beveg-deg prisen til Fysak i Nordland
Fylkesordfører Jon Tørset tok i mot prisen og så ble det ti minutters pausetrim i salen med alle de 53 representantene i bevegelse.

Pump jern mot benskjørhet!

Et sted etter tretti begynner musklene våre å forsvinne. Derfor er det viktig at vi pumper jern. Det kan blant annet forhindre benskjørhet, der Norge ligger på verdenstoppen.
En av fire norske kvinner utvikler benskjørhet, sier fysioterapeut Aarid Olsen ved Revmatologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

1 3 4 5