Risikofaktorer for benbrudd etter hjerneslag

Pasienter som har hatt et hjerneslag har en økt risiko for benbrudd etter slaget. Lone Jørgensen har i en avhandling fra Universitetet i Tromsø undersøkt pasienter innlagt med akutt hjerneslag. Hennes undersøkelser viser at pasienter med store funksjonstap har en stor reduksjon av bentetthet etter hjerneslaget.

Personer som har hatt et hjerneslag har en økt risiko for benbrud etter slaget. For eksempel er risikoen for lårhalsbrudd 2-4 ganger større enn hos friske eldre på samme alder. Et stort tap av knokkelmineraler (bentetthet) etter hjerneslaget samt redusert bentetthet allerede ved inntreden av sykdommen kan være nogle av årsakene til dette.

Lone Jørgensen har i avhandlingen “Fragile bones in patients with stroke ? Bone mineral density in acute stroke patients and changes during one year of follow up”, som hun har forsvart for dr.scient.-graden ved Institutt for samfunnsmedisin, undersøkt pasienter som ble innlagt med akutt hjerneslag. Pasientene fikk målt sitt innhold av knokkelmineraler i lårhalsen og i armen umiddelbart etter slaget og 2, 7 og 12 måneder etter slaget. Gangfunksjonsnivå, grad av lammelse, evne til å stå på det lamme benet samt ballanse ble vurdert samtidig.

Kvinnene hadde allerede i akuttstadiet 8 % lavere bentetthet sammenlignet med friske kontrollpersoner. I løpet av det første året etter hjerneslaget tapte både mennene og kvinnene opp til 10 % av knokkelmineralinnholdet i hoften på den lamme siden. De patienter som hadde lært at gå i løpet av de første to månedene etter slaget, fikk imidlertid et betydelig mindre tap av benmasse. Det var også av betydning om pasientene var i stand til å stå symmetrisk og ha tyngde på det lamme benet. Når armen ble undersøkt ble det etter et år funnet et tap av benmasse på hele 27 % hos de pasienter som hadde de største lammelsene, men også her avhang tapet av om pasientene hadde gjenvunnet funksjonen i armen. Til sammenlikning regner man med at friske eldre har en generell nedgang i knokkelmineral­innholdet på ca. 1 % pr år. Tapet av benmasse etter et hjerneslag avhenger således av graden av funksjonstap samt av om funksjonen gjenvinnes.

Lone Jørgensen er utdannet fysioterapeut. Hun har arbeidet med gjenopptrening av pasienter med hjerneslag og hodeskader i Schweiz, USA og på Sunnaas Sykehus. Hun har vært ansatt som lektor ved Fysioterapeututdanningen i Tromsø og er nå forsker og fagutviklingsfysioterapeut ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Doktorgradsarbeidet ble finansiert av Senter for aldersforskning i Tromsø og Universitetet i Tromsø.
Dorothy Perez

About the Author

Dorothy Perez